BeSpiegel #246

soms
worden
gedachten
kronkels

krijg daar
je hoofd
maar eens
omheen

Advertentie

BeSpiegel #206

droom

zo zonder grenzen
was ik in alle staten
wat vrijheid doen kan

BeSpiegel #140

#realitycheck

this morning
a little
grass snake
dropped by
in our house

it remembered me

a new skin
formes from inside out